ПОЛИТИКА

Дружеството Ауто Бавария е сертифицирано по международните стандарти за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Компанията активно е ангажирана с принципите за постоянно поддържане на високото ниво на професионализъм и грижа за клиента. С мисъл за бъдещите поколения и опазването на природните ресурси, Ръководството на Ауто Бавария прие Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда.

Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда

 

Ръководството на „Ауто Бавария“ ООД отдава първостепенно значение на:

 • Оправдаване на доверието на клиентите и техните постоянно повишаващи се очаквания относно качеството на предлаганите стоки и услуги;
 • Правото на бъдещите поколения на здрава и пълноценна околна среда.

 

Ръководството на „Ауто Бавария“ ООД  се ангажира с:

 • Удовлетворяване на изискванията на клиента, изискванията на нормативната база и корпоративните изисквания;
 • Въвеждането, функционирането и непрекъснатото подобряване ефикасността на Системата, в съответствие с изискванията на международните стандарти – ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
 • Интегрираната политика да бъде реално прилагана в дейността на Дружеството и в рамките на обхвата на Интегрираната система за управление.

 

Интегрираната политика се основава на следните принципи:

 • Провеждане на периодичен преглед на Системата, включващ както политиката, така и целите и задачите по качество и околна среда, с определените в тях отговорности на всички нива, за да гарантира тяхната адекватност.
 • Да бъде приета и прилагана на всички организационни нива. Да се насърчават служителите за подобряване качеството на извършваната от тях дейност и да опазват околната среда.
 • Подборът, квалификацията и обучението на служителите на „Ауто Бавария“ ООД е важна предпоставка за запазване и увеличаване на клиентите.
 • Служители да осъзнават своята роля и отговорност за постигане на целите и задачите на Интегрираната система за управление.
 • Създаване и поддържане отношения на партньорство с клиентите, стремеж да са информирани за всички нови модели автомобили и услуги, които предлага „Ауто Бавария“ ООД.
 • Изискванията на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, определени в Наръчника, процедурите, инструкциите, Програмата за управление на околната среда и техническата документация са задължителни за всички служители.
 • Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване.
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото.

 

Управител: Пламен  Пенчовски

Autentificare

Te poti conecta in contul tau de client prin introducerea datelor de autentificare in campurile de mai jos.

Nu ai cont?

Iti poti crea un cont de client prin una din modalitatile de mai jos.